EAMD Habitat 4 Humanity 8-24-12 - Jim Denham Photo