Agfa Vista 200+ Canon AE-1 Program September 2017 - Jim Denham Photo