Agfa Vista 200+ Canon Elan 7 July 2017 - Jim Denham Photo