Pentax 645 Ilford HP5+ 400 July 2015 - Jim Denham Photo